Zealand
Maglegårdsvej 2 , 4000 Roskilde, Denmark,
phone +45 50762600
Peter Levinsky Peter Levinsky (PELE)
Teacher at 'Datamatikeruddannelsen'
Updated : 2023-01-31

e-mail : PELE _ATT_ zealand.dk

Forår / Sprint 2023


 Elective     4th Semester : Elective - Advanced SWC

Semester Plan (Week2Week-plan)


 Software Construction     2den Semester : Programming (SWC)

Semester Plan (ugeplan)Programming link

Study Link 

Archive